Charakterystyka marketingu klubu sportowego

W gospodarce rynkowej stosowanie marketingu staje się zadaniem obligatoryjnym dla wszystkich podmiotów, które zamierzają sprzedać swój produkt i wygrać w walce z konkurencją. Istnieje w literaturze wiele definicji marketingu: definicja przyjęta w 1985r. przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe (The American Marketing Association – AMA) określa marketing jako „proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje.”[1]

Marketing może być definiowany ze względu na:

 • Aspekt koncepcyjny – eksponujący określoną koncepcję myślenia i działania na rynku,
 • Aspekt narzędziowy – określa, jakimi narzędziami posługuje się przedsiębiorstwo w procesie oddziaływania na otoczenie,
 • Aspekt informacyjno – decyzyjny, związany z procesami kierowania przedsiębiorstwem oraz mechanizmami podejmowania decyzji.

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, iż marketing to celowy sposób postępowania na rynku oparty na zintegrowanym zbiorze instrumentów, działań oraz orientacji rynkowej.Marketing jest procesem wyrażającym sprecyzowany oraz trwały sposób postępowania podmiotu, (którym może być przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe, bank, instytucja użyteczności publicznej, organizacja społeczna, polityczna czy tez samorządowa itp.) działającego na rynku.[2]

J. Altkorn marketing definiuje w dwóch ujęciach:[3]

1) w ujęciu tradycyjnym (wąskim) marketing traktowany jest jako nieodłączny element działalności każdego przedsiębiorstwa. Polega on na zbycie towarów i usług przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na nabywcę. W ujęciu tym podstawowym celem i motywem działalności jest zysk. Procesy decyzyjne mają w tym przypadku zinstytucjonalizowaną formę, znajdują one odzwierciedlenie w planowości – marketing oznacza, więc odpowiednie planowanie, koordynacje i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu.

2) w ujęciu współczesnym marketing przyjmuje za punkt wyjścia tezę, że dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany (klienta, nabywcy, konsumenta, użytkownika) jest naczelną zasadą marketingowego postępowania, wokół której skupiają się wszystkie decyzje i działania służące jej urzeczywistnieniu. W przeciwieństwie, więc do ujęcia klasycznego ujęcie współczesne marketingu kładzie nacisk na potrzeby i pragnienia oraz związane z nimi źródła satysfakcji nabywcy. W tym właśnie ujęciu Ph. Kotler definiuje marketing jako „proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.”[4]

Marketing sportowy to nowa dziedzina nauki, która nie doczekała się jeszcze opracowania własnej teorii naukowej. Teoretycy nie są zgodni również, co do definicji marketingu sportowego. Niektórzy uważają, że marketing w sporcie to tylko sprzedaż imprez (wydarzeń) sportowych. Można również zauważyć szersze podejście do tej dyscypliny, co odzwierciedla stwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie zasady marketingu są stosowane w odniesieniu do konkretnego produktu (towaru), usługi, ludzi, miejsca, pomysłów (koncepcji) w sporcie, mamy do czynienia właśnie marketingiem sportowym.[5] Podstawą studiowania teorii marketingu sportowego wymaga zapoznania się z badaniami, regułami, zasadami i teoriami wywodzącymi się ze studiów sportowych, zarządzania, nauk społecznych, komunikacji takich jak: socjologia sportu, psychologia sportu, filozofia sportu, administracja i zarządzanie kulturą fizyczną, badania nad czasem wolnym i etyka w sporcie. Natomiast taka dziedzina jak biznes w sporcie powinna objąć takie przedmioty jak: zarządzanie marketingowe w sporcie, zarządzanie finansami, prawo w biznesie sportowym, zarządzanie personelem, menedżment.

Marketing w sporcie to proces projektowania i konstruowania oraz wdrażania działań dla celów produkcji, ustalania cen, promocji i dystrybucji produktu sportowego pod kątem zaspokojenia potrzeb, wymagań i zachcianek konsumenta oraz dla celu realizacji zadań firmy. Marketing w sporcie stał się najważniejszą funkcją business’u sportowego. Powodem tego jest niezwykły wzrost przemysłu sportowego.[6]

W znaczeniu instrumentalnym J. Klisiński[7] określa marketing w sporcie jako zbiór metod i technik działania zorientowanych na potrzeby nabywcy oferty sportowej. Kupującym jest najczęściej kibic sportowy albo uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych. Stąd też dla potrzeb marketingu w sporcie wyodrębniono sporty widza i sporty uczestnika:

 • Sport widza – sport uprawiany wyczynowo i oferowany w ramach cyklu turniejów kibicom sportowym,
 • Sport uczestnika – sport uprawiany rekreacyjnie przez osoby biorące udział w zajęciach sportowych.

Marketingowy sposób zarządzania polega na dostarczeniu korzyści kibicom sportowym lub uczestnikom zajęć sportowo-rekreacyjnych, kupującym określoną ofertę sportową, a także na zwiększeniu tych korzyści poprzez zmianę poszczególnych cech oferty.

Marketer sportowy, czyli osoba zajmująca się marketingiem sportowym, musi stale rozpoznawać potrzeby aktualnych potencjalnych nabywców oferty sportowej i wyzwalać nowe potrzeby w celu przekształcenia ich w popyt. Marketerzy sportowi nie mają wpływu na przebieg konkretnej gry sportowej. Mogą jednak oddziaływać porządkująco na możliwą reakcję nabywcy oferty sportowej poprzez akcentowanie i eksponowanie jej kluczowych cech i zalet. Każda dyscyplina sportowa ma pewne cechy, które czynią ją szczególnie atrakcyjną dla określonego typu nabywców. Każda oferta sportowa ma określoną wartość pieniężną, która stosunkowo często ulega zmianom. Wysokość ceny jest niezwykle ważna dla klientów, stąd też obniżki są łatwe do zakomunikowania i wywołują pożądane reakcje nabywcy.

Zwraca się również na wielką rolę marketingu wewnętrznego w firmie sportowej, który jest systemem postępowania i zachowania się personelu firmy zorientowanego na interesy, potrzeby, oczekiwania nowo przyjętych o potencjalnych pracowników traktowanych jak klienci. Jest to przeniesienie idei, narzędzi, procedur i postulatów marketingu zewnętrznego o długich tradycjach i sprawdzonej efektywności do wnętrza firmy. Marketing wewnętrzny w firmie sportowej polega na wykonywaniu czynności kierowniczych, które powodują przepływ energii zarządczej w formie komunikatów kierowniczych i informacyjnych od zwierzchnika do podwładnego. Zakłada się generowanie i emitowanie czynności, procesów oddziaływania kierowniczego na grupy (segmenty) pracownicze z uwzględnieniem ich specyfiki osobowościowej. Jest to proces o wymiarze psychospołecznym, w którym uświadomione i nieuświadomione potrzeby personelu są wcześnie rozpoznawane przez menedżerów sportowych i zaspokajane dzięki właściwej koncepcji kierowania.

W obrębie marketingu wewnętrznego rozstrzygane są takie kwestie jak:[8]

 • Dobra selekcja kandydatów na pracowników, zawodników;
 • Planowanie ścieżek kariery pracowniczej i sportowej,
 • Motywowanie,
 • Rozwój i doskonalenie pracowników i sportowców oraz ich ocena.

Marketing wewnętrzny stosowany w firmie sportowej musi poprzedzać marketing zewnętrzny, gdyż pozbawione jest sensu obiecywanie doskonałej obsługi, jeśli personel firmy nie będzie w stanie jej zapewnić.

Marketing wewnętrzny opiera się na dwóch zasadach:[9]

 • Wszyscy pracownicy w swoich działaniach są świadomi misji firmy sportowej, jej strategicznych celów i strategii marketingowych. Zarząd firmy sportowej powinien najpierw „urynkowić” produkt firmy wśród własnych pracowników, pracowników dopiero potem na rynku. Pracownicy powinni jak najlepiej reprezentować firmę sportową w kontaktach bezpośrednich klientami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.

Każdy pracownik i każda komórka firmy sportowej powinni współpracować ze sobą na zasadzie wewnętrznych nabywców i dostawców. Sytuacją optymalną jest osiągnięcie możliwe wysokiego poziomu usług świadczonych wzajemnie przez poszczególne komórki i osoby.

[1] J. Altkorn Podstawy marketingu Instytut marketingu Kraków 1995, s.24

[2] L.Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek Marketing PWE 2000, s.15

[3] J. Altkorn Podstawy marketingu Instytut marketingu Kraków 1995, s.23

[4] Ph. Kotler Marketing Warszawa 1994 s.6

[5] A. Sosgórnik Zarządzanie – podręcznik uniwersalny AWF Katowice 1999, s.317

[6] A. Sosgórnik Zarządzanie – podręcznik uniwersalny AWF Katowice 1999, s.319

[7] J. Klisiński Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem Politechnika Częstochowska 2000, s.61

[8] J. Klisiński Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem Politechnika Częstochowska 2000, s.68

[9] J. Klisiński Marketing w sporcie Warszawa 1994, s.6

Reklamy

Istota promocji w klubie sportowym

Promocja (łac. Promotio, promovere – poparcie, szczerzenie, posuwanie naprzód) jest jednym z elementów marketingu – mix, co wskazuje na jej ścisły związek z oferowanym produktem, jego ceną i miejscem sprzedaży. Oznacza „działania, które mają na celu informowanie o zaletach produktu i namawianie docelowych klientów do dokonania zakupu”.[1] Jerzy Altkorn promocję definiuje jako „zespół działań i środków, za pomocą, których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu.[2]

Według Encyklopedii Marketingu[3] promocja to forma społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami pomysłowości i przedsiębiorczości. Jest marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczeniu informacji, argumentacji, obietnic i zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów i usług, a także sprzyjających wytwarzaniu przychylnej opinii o wytwarzających je i sprzedających przedsiębiorstwach. Zadaniem promocji jest przezwyciężanie oporów, uprzedzeń i przyzwyczajeń, które zmniejszają lub hamują popyt na produkty i usługi, jak również kreowanie popytu na nowe produkty budzące i zaspakajające nowe potrzeby. Aby zaistnieć i z powodzeniem trwać na rynku, każde przedsiębiorstwo i każdy produkt wymagają powiadomienia o nich nabywców za pomocą różnych rodzajów promocji. Promocja, jako informacja o oferowanych produktach i usługach, jest także niezbędna dla ich nabywców, aby mogli dokonywać korzystnego wyboru spośród wyrobów różniących się cechami, walorami, wartościami i cenami oraz wśród możliwości dokonania w różnym czasie i różnych miejscach pożądanego zakupu. Promocja dąży także, by zdobyć przewagę nad konkurentami.

Promocja sportu wg Janusza Klisińskiego[4] stanowi osnowę systemu komunikowania się z rynkiem, tj. informowania go o zaletach danego produktu oferowanego przez organizacje oraz nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu. Działania związane z promocją najpełniej określa akronim AIDA:

 • przyciągnięcie uwagi klientów sportowych (attention),
 • wzbudzenie ich zainteresowania (interest),
 • zachęcenie do zakupu (desire),
 • nakłonienie do działania (action).

Rozpocząć ją należy od zebrania informacji o tym, co docelowych klientów interesuje, jakie audycje sportowe oglądają czy słuchają gdzie bywają, czym podróżują i z czym spotykają się w swoim codziennym życiu.

Można wymienić kilka funkcji promocji:[5]

 • Funkcja informacyjna – to podstawa komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, kieruje przedsiębiorstwo na odpowiednia taktykę działań marketingowych (strategii marketingowej), gdyż dostarcza obecnym i potencjalnym nabywcom informacji ułatwiających przełamanie bariery nieznajomości rynku. Funkcja informacyjna promocji pełni także rolę edukacji rynkowej konsumentów poprzez przekazywanie przez przedsiębiorstwo, niekoniecznie szczegółowych i zobiektywizowanych informacji, przedstawiających firmę (jej powstanie, działalność), wprowadzających nowy produkt na rynek i dotyczących samych produktów – ich funkcji, możliwości zastosowania, właściwości, miejsca, sposobu i czasu ich zakupu.
 • Funkcja pobudzająca sprzedaż – ma na celu wywołanie zamierzonych postaw i zachowań rynkowych nabywców. Dynamiczny charakter rynku i rosnąca konkurencja zmuszają przedsiębiorstwa do uprawiania aktywnej polityki promocji, bazującej nie tylko na informacji obiektywnej, lecz także operującej informacją selektywną. Ma to na celu kształtowanie i zmniejszanie elastyczności popytu, zgodnie z interesami nadawcy informacji, czyli przedsiębiorstwa. Funkcja pobudzająca promocji zmierza do dostarczenia potencjalnym nabywcom odpowiedniego zestawu przesłanek motywujących do podjęcia decyzji zakupu, zarówno od strony racjonalnej jak i emocjonalnej.
 • Funkcja konkurencyjna promocji – realizowana jest poprzez stworzenie zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na rynku, jest silnie powiązana z poprzednimi funkcjami. Funkcja ta jest realizowana na dwóch płaszczyznach. Pierwsza związana jest z atrakcyjnością firmy i siłą przebicia instrumentów i programów promocji, proponowanych i wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo na rynku. Druga związana jest z możliwościami „zakłócania” programów promocyjnych emitowanych przez konkurencję. Jest to ważne ze względu na możliwość ograniczenia czy tez nawet eliminacji przesłanek decyzyjnych potencjalnych nabywców, wobec informacji rynkowych konkurencji.

Współczesny marketing wymaga czegoś więcej niż opracowania dobrego produktu, ustalenia atrakcyjnej ceny i udostępnienia go klientom docelowym, gdyż szeroko rozumiana atrakcyjność produktu nie stanowi wystarczającego warunku jego sprzedaży. Na rynkach konkurencyjnych wymagane jest także dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu pakietu informacji charakteryzujących walory oferowanego produktu, miejsce i warunki zakupu oraz korzyści związane z jego nabyciem w porównaniu z korzyściami oferowanymi przez konkurentów. Ten system przekazu informacji, będący główną formą „wypowiedzi’ i łączności z rynkiem nazywana jest „tubą marketingu”.[6] Komunikacja firmy ze swymi klientami, nie może być dziełem przypadku. Tę właśnie funkcję spełnia promocja. Promocja jest częścią polityki komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i stanowi ona integralny element strategii marketingowej firmy.

Firma komunikuje się z pośrednikami, konsumentami i odbiorcami. Pośrednicy z kolei komunikują się ze swoimi klientami i odbiorcami. Konsumenci przekazują sobie nawzajem informacje a jednocześnie każda z tych grup przekazuje innym swoją reakcję (informacje zwrotną).[7] (Rys.3)

Rysunek. 3: System komunikacji marketingowej.

(Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ph.Kotler, G.Armstrong, J. Saunders, v. Wong Marketing. Podręcznik europejski. PWE W-wa 2002)

[1] Ph.Kotler, G.Armstrong, J. Saunders,V. Wong Marketing Podręcznik europejski. PWE Warszawa 2002, s.825

[2] J. Altkorn Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 2003, s.271

[3] T.Sztucki Encyklopedia Marketingu Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s.256

[4] J. Klisiński Marketing w sporcie Warszawa 1994

[5] T.Sztucki Encyklopedia Marketingu Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s.257

[6] J.Altkorn Podstawy marketingu Kraków 1996 s.289

[7] Ph.Kotler, G.Armstrong, J. Saunders,V. Wong Marketing Podręcznik europejski. PWE Warszawa 2002, s.824

 

ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR MARKETINGOWEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Przed przystąpieniem do omówienia powyższego zagadnienia zdefiniuję najpierw pojęcie marketingowej strategii przedsiębiorstwa. P. Kotler przez pojęcie strategii marketingowej rozumie wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczają rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji)[1].

Każde przedsiębiorstwo, tworzące i realizujące swe strategie, działa w określonym otoczeniu i musi w swych decyzjach uwzględniać te determinanty. Wszystkie te czynniki można podzielić na dwie grupy: zewnętrzne, czyli znajdujące się w jego otoczeniu i wewnętrzne, czyli tkwiące w samym przedsiębiorstwie.

Czynniki zewnętrzne, zwykle bardzo złożone, musza być uwzględniane w decyzjach strategicznych. Dlatego podejmujący decyzję musi znać najważniejsze czynniki oddziaływujące na przedsiębiorstwo i ich powiązania. Dopiero przedstawienie tych związków – które jednakże z powodu nieprzewidywalności wielu możliwości połączeń między elementami otoczenia nigdy nie będą zupełne – umożliwia projekt strategicznie możliwych zachowań i ocenę aktualnej pozycji strategicznej firmy.

Badanie zewnętrznych czynników przedsiębiorstwa umożliwia identyfikacje i analizę dwóch bardzo złożonych problemów: szans i zagrożeń, co w powiązaniu z identyfikacja i analizą mocnych i słabych stron firmy pozwala ocenić jej pozycje strategiczną i wybrać odpowiednia strategie. Ten problem został omówiony w rozdziale 2.3.

Otoczenie nie powinno być rozumiane tylko w ten sposób, by można było optymalnie dopasować się do jego struktur, lecz także aby go zmieniać, tzn. na przykład pochodzącym z otoczenia zdarzeniom aktywnie przeciw działać albo też poprzez nowe strategie inicjować nowe struktury[2].

Otoczenie pozostawia przedsiębiorstwu wiele różnych przestrzeni działania; oddziaływanie przedsiębiorstwa na otoczenia zależy nie tylko od siły własnych zasobów, lecz także od jego pomysłowości w zakresie wyszukiwania luk w ustalonych strukturach albo budowaniu nowych rynków na podstawie nowych pomysłów.

Wyróżnia się najczęściej dwa poziomy analizy otoczenia. Na pierwszym z nich uwzględnia się ogólne uwarunkowania otoczenia w odniesieniu do ogólnego rozwoju politycznego, wpływu socjokulturowego itp. Analiza tych sił oddziaływania tworzy ramy dla drugiego poziomu analizy, która nakierowana jest na specyficzne warunki konkurencji na rynkach i polach działania, w których przedsiębiorstwo operuje lub będzie operować. Zajmę się najpierw ogólnymi uwarunkowaniami otoczenia czyli tzw. otoczeniem dalszym.

Otoczenie dalsze powinno być obserwowane i analizowane bez ograniczeń. Wynika to z tego, że trzeba zbadać w miarę możliwości wszystkie potencjalne znaczące trendy i kierunki rozwoju. Jest to bardzo trudne a czasem wręcz niemożliwe i dlatego w celu zbadania otoczenia dalszego zdecydowano się na pewną selekcje jego sektorów. (…) przedsiębiorstwa muszą obserwować sześć najważniejszych grup czynników[3]:

 • demograficzne,
 • ekonomiczne,
 • przyrodnicze,
 • technologiczne,
 • polityczne,
 • kulturowe.
 • Na rysunku można to przedstawić w następujący sposób:

Rysunek 6. Sektory analizy otoczenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995r.s.115.

—–

[1] Kotler P., Marketing…, op. cit., s. 14

[2] Steinmann H., Schreyogg G., Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995r. s.114.

[3] Kotler P., Marketing…, op. cit., s. 141

 

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Jednoczesna konfrontacja atrakcyjności rynku oraz pozycji rynkowej przedsiębiorstwa pozwala na wyróżnienie trzech typowych sytuacji odzwierciedlających charakter i kierunek zachodzący zależności.
W schematyczny sposób obrazuje je rys. 2.

Rysunek 2. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa.

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
silna przeciętna słaba
Atrakcyjność
rynku Duża 1 1 2
Średnia 1 2 3
mała 2 3 3

strategie: 1 – ekspansji
2 – selektywnego rozwoju
3 – eksploatacji pozycji rynkowej i wycofania się

Źródło: Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., ”Marketing”, PWE, Warszawa 1994r. s. 334.

W sytuacji, kiedy relacje między pozycją przedsiębiorstwa a atrakcyjnością tynku są pozytywne (na rysunku są to pola oznaczone cyfrą 1),to przedsiębiorstwo może interesować i starać się rozwijać. Jeżeli jednak relacje te są niekorzystne (pola oznaczone cyfrą 3), to bardziej stosownym działaniem jest ograniczenie działalności aż do całkowitego jej zaniechania. W sytuacji pozostałych pól (oznaczonych cyfrą 2) bardziej zasadny jest rozwój selektywny.

Przedstawione sytuacje mogą być podstawą wyróżnienia trzech rodzajów strategii rozwoju przedsiębiorstwa :
1. ekspansji (wzrostu, inwestycyjne),
2. eksploatacji pozycji rynkowej i wycofania się z rynku,
3. selektywnego rodzaju.

Strategie ekspansji, tak jak wynika to z rys. 2 formułuje się najczęściej w odniesieniu do dziedzin działalności charakteryzujących się silnym lub co najmniej przeciętnymi atutami konkurencyjnymi oraz wysoką lub co najmniej średnią atrakcyjność rynku. Celem tych strategii jest rozbudowa lub utrzymanie silnej pozycji przedsiębiorstwa w danych grupach towarowych . Realizacja tego celu wiąże się z reguły z zaangażowaniem znacznych zasobów: usprawnienie technologii wytwarzania i cech produktów oraz pogłębienie i rozszerzenie asortymentu, podejmowanie działań marketingowych sprzyjających uzyskaniu lub umocnieniu przewagi konkurencyjnej itp.

Ze względu na swój charakter strategie ekspansji determinują kierunki długookresowego rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizację zysków w dłuższym okresie. Charakter tych strategii sprawia, że realizacja ich przebiega w warunkach dużego ryzyka. Sprawia to, że decyzja o zastosowaniu tego rodzaju strategii musi być przeprowadzona wszechstronną analizą jej skutków i niezbędnymi działaniami przygotowawczymi warunkującymi sprawny przebieg działalności gospodarczej.

Strategie eksploatacji pozycji rynkowej i wycofania się z rynku są stosowane przy małej lub średniej atrakcyjności rynku i jednocześnie słabej lub przeciętnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji nie ma perspektywy uzyskania w dłuższym okresie znaczących zysków ze sprzedaży produktów danej grupy, a taki stan uzasadnia jej eliminację z programu produkcyjnego lub handlowego. Celem tych strategii jest maksymalizacja zysków w krótkim okresie przy założeniu minimalizacji ryzyka w działaniu oraz ograniczenia nakładów inwestycyjnych.

Jeżeli sprzedaż produktów danej grupy jest nie opłacalna, a działania usprawniające w sferze produkcji i marketingu nie poprawiają rentowności, to uzasadnione jest wycofanie szybkie tych produktów z produkcji i sprzedaży. Praktykowane jest to w przypadku produktów znajdujących się w ostatniej fazie cyklu życia lub produktów o niskich walorach konkurencyjnych przy małej atrakcyjności rynku . Typową strategią stosowaną w przypadku tych produktów jest wycofanie się, ”porzucenie” produktu. Jeżeli jednak sprzedaż produktów jest opłacalna, to uzasadnione jest jej przedłużenie w celu maksymalizacji zysków. Jest to typowa strategia eksploatacji pozycji rynkowej. Odnosi się ona przeważnie do produktów o słabych walorach konkurencyjnych, ale sprzedawanych na rynkach o co najmniej średniej ich atrakcyjności oraz produktów o przeciętnych walorach konkurencyjnych przy małej atrakcyjności rynku.
Strategie selektywnego rozwoju mogą przybierać trzy podstawowe formy:
a. ofensywną,
b. defensywną (utrzymania pozycji),
c. przejściową.

Strategię ofensywną stosuje się w odniesieniu do produktów o słabych walorach konkurencyjnych, sprzedawanych na rynkach o wysokiej atrakcyjności. Celem tej strategii jest poprawa pozycji rynkowej produktu oraz nawiązanie skutecznej konkurencji. Stosowanie takich strategii wymaga znacznych nakładów na usprawnienia produktów i technologii ich wytwarzania oraz podejmowania działań marketingowych w dziedzinie sprzedaży.
Strategię defensywną stosuje się w przypadku produktów o silnych walorach konkurencyjnych, sprzedawanych na rynku o małej atrakcyjności. Celem tej strategii jest utrzymanie jak najdłuższej pozycji rynkowej i maksymalizacje zysku przy unikaniu ryzyka w działaniu.
Stosowanie tej strategii wiąże się z koniecznością racjonalizacji procesów wytwórczych i sprzedaży: modernizacji produktu, jego różnicowania, intensyfikacji dystrybucji i aktywizacji sprzedaży.

Strategię przejściową stosuje się w odniesieniu do produktów o przeciętnych walorach konkurencyjnych oraz średniej atrakcyjności rynku. Polega ona na podejmowaniu różnorodnych działań usprawniających produkcję i sprzedaż produktów nakierowany na maksymalizację zysku w krótkim okresie. Celem tych działań jest zmiana pozycji konkurencyjnej produktów i stworzenia możliwości wykorzystania jednej z przedstawionych strategii.

Model strategii marketingowej

Na strategię przedsiębiorstwa składają się cztery podstawowe elementy: domena działania, strategiczna przewaga (silna strona), cele do osiągnięcia oraz funkcjonalne programy działania .
Graficznie można to przedstawić w postaci modelu strategii zabudowanej z tych czterech kluczowych elementów (Rys. 1).

Rysunek 1. Model strategii.

Źródło: Obłój K. ”Strategia sukcesu firmy” PWE, Warszawa 1995r. s. 28

Domena działania określa, gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedać swoje wyroby lub usługi. Czasy, w których dominowało przekonanie, że każdy klient, który płaci jest dobry, minęły bezpowrotnie. przedsiębiorcy zrozumieli, że taka strategia daje tylko krótkotrwałe zyski, ale nie przynosi długofalowego rozwoju. Firma bowiem bez własnego rynku i bez własnych klientów nie ma tożsamości. Może funkcjonować sprawnie, ale tylko do czasu.
Strategiczna przewaga polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy. Przykładem takiej strategicznej przewagi jest unikalny patent, technologia, produkt. Firma może starannie chronić swoje prawa patentowe do unika technologii, wypracowanej przez siebie i w ten sposób dominować w danym segmencie rynku. Przykładem strategicznej przewagi może być również wyborna marka. Firma wykorzystuje przywiązanie klientów do swojej marki, to że są oni wierni w stosunku do marki i utożsamiają się z nią. Może dzięki temu dominować na wybranych rynkach i korzystać ze swej unikalnej pozycji, działając na ścieżce długofalowego rozwoju.
Nie jest ważne, co konkretnie daje firmie strategiczną przewagę: dostęp do tańszych źródeł zaopatrzenia, lepsza jakość produktu, unikalna technologia, sprawny serwis, optymalna lokalizacja, baza danych o odbiorcach, tempo realizacji zamówień itp. Ważne jest, aby ją mieć i umieć z niej konsekwentnie korzystać.
Cele strategiczne są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny działania i strategicznej przewagi nad konkurentami. Określają, co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych okresach swej działalności i dają podstawę do kontroli tego, czy firma osiąga sukces. Są dużym krokiem w przód na drodze, którą sobie wytyczyliśmy domena działania (dokąd zdążamy) oraz decyzją dotyczącą naszej strategicznej przewagi (jak będziemy walczyć z konkurencją).
Funkcjonalne programy działania stanowią nieodłączny komponent ogólnej strategii działania, niestety pomijany często przez kadrę kierowniczą. Teoretyczna koncepcja zdominowania konkurentów to nie wszystko, znacznie trudniejsze do zrealizowania jest wprowadzenia jej w życie. Funkcjonalne programy działania są odzwierciedleniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy, na codzienne zachowanie każdego pracownika.
Skuteczne programy działania określają co, kto, kiedy będzie robił i w jaki sposób wiąże się to z globalną strategią firmy. Łączą one bieżące zarządzenia ze strategiczną przyszłością.
Zakładają stałą konieczność poprawy, usprawnienia. Za punkt wyjścia uważają, że nie ma stanów doskonałych; nie ma sytuacji zadowalającej ze strategicznego punktu widzenia; zawsze możne jeszcze coś zmienić, ulepszyć. Dobre, ale systematyczne usprawnienia są bardzo ważne i potrzebne dla sukcesu strategii.
Programy w systemowy sposób obejmują całość działania firmy: od finansów, produkcji i technologii, poprzez politykę zakupów i zapasów, marketing, aż do zarządzania ludźmi (sposoby rekrutowania, oceny, awansowanie, wynagrodzenie). Dla każdego z tych obszarów trzeba przygotować programy działania z określonym okresem ewaluacji, kryteriami oceny i budżetem realizacji. Jest to niewdzięczna praca, ale bez niej nawet najlepsza strategia skazana jest na niepowodzenie, na brak zrozumienia i poparcia ze strony pracowników.
Te cztery elementy składają się na strategie przedsiębiorstwa, z tym że przy wyodrębnieniu dwóch pierwszych (wyborze domeny i budowaniu konkurencyjnej przewagi) powinno dominować myślenie lateralne, a przy dwóch kolejnych elementach (wytyczeniu konkretnych celów i sformułowaniu programu działania umożliwiających ich osiągnięcie) wystarcza tradycyjne myślenie liniowe.
Myślenie laterelne polega na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które zmienią reguły gry rynkowej i pozwalają firmie zająć nową, lepszą pozycję. Polega na poszukiwaniu nowego spojrzenia na sytuację, na próbie dostrzegania rzeczy przez innych nie zauważonych, na przeformułowaniu tego, co inni postrzegają jako problem lub zagrożenie, w szansę i rozwiązania. Myślenia laterelne jest przykładem nietypowego i kreatywnego podejścia do problemów w przeciwieństwie do myślenie liniowego, tradycyjnego polegającego na rozłożeniu problemu na elementy składowe i poszukiwaniu rozwiązań.
Reasumując dotychczasowe rozważania można wyliczyć kilka przesłanek, na których oparte jest tworzenie strategii przedsiębiorstwa:
a. strategia przedsiębiorstwa wymaga innowacyjnego i precyzyjnego zdefiniowania domeny firmy;
b. ważne jest wyliczenie wszystkich szans i zagrożeń w otoczeniu i zabudowie scenariuszy prognostycznych o tym, co nas czeka w przyszłości;
c. w oparciu o silne i słabe strony przedsiębiorstwa i wiedzę o jego otoczeniu należy przemyśleć i wybrać sposób konkurowania na rynku w celu zbudowania swojej strategicznej unikalności. Wyboru tego nie może dokonać samo kierownictwo – trzeba w ten proces zaangażować liniowych menadżerów, którzy będą strategię na co dzień wdrażać. Od momentu, kiedy wybór domeny i strategicznej przewagi został dokonany, organizacja powinna skierować swoje najlepsze zasoby w tych obszarach;
d. organizacja musi wypracować sposób pomiaru stopnia realizacji strategii zarówno od strony rynkowych ekonomiczno-finansowych osiągnięć, jak i opinii samych pracowników, konkurentów i nabywców;
e. organizacja powinna być wierna wybranej strategii tek długo, jak długo założenia i informacje o otoczeniu i samej firmie, na których ona jest oparta, maja sens.

KSZTAŁTOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Najpilniejszą potrzebą przedsiębiorstwa jest dziś wnikliwa analiza zadań i strategii marketingowych. Minęły bowiem czasy, kiedy na rynku funkcjonowały przedsiębiorstwa konkurentów bardzo dobrze poznanych i nie zmieniających swoich strategii. Obecnie rynek jest ”strefą wojny”, terenem, na którym ciągle pojawiają się nowi konkurenci, wprowadzane są nowości technologiczne, kształtują się nowe reguły, zmienia się polityka handlowa, a klienci nie są tak lojalni jak kiedyś, lecz nieustannie szukają najkorzystniejszych ofert. Przedsiębiorstwa biorą udział w rywalizacji, której zasady i warunki ulegają ciągłym zmianom, w której nie można określić ostatecznych zwycięzców. Muszą one w tej walce brać udział wierząc, że kierunek, w którym zmierzają zadowoli społeczeństwo.
Przedsiębiorstwa działające na rynku, które chcą zwiększyć swoją pozycję na nim, bądź przynajmniej dobrze na nie funkcjonować powinny pamiętać o tym, iż sukces ich zależy od strategii marketingowej. Budowa marketingowej strategii przedsiębiorstwa to klasyczne połączenie sztuki i wiedzy, głęboko osadzone w realiach strategicznej triady: przedsiębiorstwo – klient – konkurent. Tutaj zaczynają się wszystkie kłopoty i problemy, tutaj też należy szukać rozwiązań i rozpoczynać proces kształtowania marketingowej strategii przedsiębiorstwa.
Do tej właśnie problematyki nawiązuje niniejsza praca.
Marketingowa strategia przedsiębiorstwa jest grą o przyszłość, zawiera pewne reguły postępowania, dzięki którym kierownictwo przedsiębiorstwa wybiera i podejmuje określone działania, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pożądanych rezultatów i zapewnić swojemu przedsiębiorstwu korzystną pozycję na rynku i wśród konsumentów.
Przedsiębiorstwo, wkraczając w przyszłość, musi wiedzieć, czym chce być, jakie cele i w jaki sposób ma osiągnąć, jakie ma szanse powodzenia i z jakim zagrożeniem musi się liczyć w osiągnięciu pozycji, posuwając się po krzywej rozwoju. Jego kierownictwo musi więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania – bieżące i przyszłe, czyli opracować koncepcje całościowego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji wobec rynku i otoczenia.
Koncepcja ta nie może się oczywiście tylko ograniczyć do tzw. ogólnej wizji, czyli wyobrażenia kierownictwa o przyszłym kształcie przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku, ani do zwykłego naśladownictwa innych firm stanowiących konkurencję. Musi określać przemyślane długofalowe cele i zadania oraz kierunki alokacji środków niezbędnych do urzeczywistnienia tych celów, oczywiście w sposób zgodny ze społeczną racjonalnością działań gospodarczych.
Celem pracy jest próba zarysowania procesu formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu cementowego, przy jednoczesnym ukazaniu najróżniejszych przykładów obrazujących ową problematykę.
Buzując na bogatych przykładach z literatury oraz na wynikach z przeprowadzonych badań w Zakładach Cementowo-Wapienniczych X (nie zostałam upoważniona do użycia nazwy zakładów), podjęto w pracy próby scharakteryzowania podstawowych aspektów praktycznych sposobów opracowywania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie. Ujęcie to może wpłynąć na zwiększenie praktycznej użyteczności pracy, przy badaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu kształtowania marketingowej strategii przedsiębiorstwa.
Całość pracy składa się z czterech rozdziałów.
W rozdziale pierwszy omówiono istotę strategii przedsiębiorstwa i jej główna komponenty, miejsce strategii marketingowej w strukturze strategii przedsiębiorstwa, a także zarysowano podstawowe rodzaje marketingowych strategii przedsiębiorstwa. W rozdziale starano się ukazać wpływ strategii marketingowej na sukces przedsiębiorstwa.
Rozdział drugi traktuje o czynnikach wpływających na wybór marketingowej strategii przedsiębiorstwa. Na podstawie bogatych przykładów z literatury wyróżniono zewnętrzne i wewnętrzne czynnik decydujące o wyborze strategii marketingowej. W oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań w Zakładach Cementowo-Wapienniczych X, podjęto również próbę określenia pozycji strategicznej Zakładów i wyboru strategii.
Rozdział trzeci poświęcony jest procesowi kształtowania strategii marketingowej. Poza przedstawieniem koncepcji rynku docelowego, omówiono kompozycję elementów marketingowych i jego optymalizację. W rozdziale tym posłużono się również rozwiązaniami Zakładów Cementowo-Wapienniczych X dotyczącymi tej problematyki.
Rozdział czwarty dotyczy dwóch elementów strategicznej triady, a mianowicie klientów i konkurentów. Sugerowano się przy tym, mając na uwadze strategiczny punkt widzenia, ważnością tych elementów w otoczeniu przedsiębiorstwa i mających wpływ na kształtowanie strategii marketingowej.

Strategia ZCW X

Mimo poważnych zagrożeń, są też i szanse: możliwości eksportu. Zakłady Cementowo-Wapiennicze X (ZCW X) eksportują ok. 25% sprzedawanego cementu. Wyraźnie widoczny jest wzrost eksportu wywołany m.in. gwałtownym ”boomem” budowlanym we wschodnich landach niemieckich, który zaowocował wzmożony popytem na dostawy cementu z Polski. Eksport w ZWC X zajmuje bardzo ważną pozycję. Po pierwsze jest to pewnego rodzaju ”wentyl”, pozwalający w pełni wykorzystać możliwości produkcyjne fabryk, po drugie, współpraca z zagranicznymi instytucjami badawczymi pozwala na dostosowanie się do światowych standardów jakości, a po trzecie działalność eksportowa pozwala na uzyskanie ulg lub zwolnień podatkowych. Szansą jest też umiarkowana rywalizacja w sektorze oraz wzrost inwestycji przemysłowych m.in. na remont starych budynków.
Do najważniejszych mocnych stron ZCW X należy własna sieć dystrybucji cementu, co umożliwia kontrolę nad produktami, ich ceną oraz głębsze poznanie rynków lokalnych. Własna sieć dystrybucji zapewnia stały kontakt z klientami, dostarcza informacji o nich i ułatwia reagowanie na zachowania klientów. Inną mocną stroną ZCW X jest wysoki poziom doradztwa technologicznego, stanowi ono dodatkową formę promocji produktów i umacnia pozytywny wizerunek firmy.
ZCW X uczestniczą również w targach branżowych oraz konferencjach dla grup największych odbiorców, co umożliwia bezpośredni kontakt z obecnymi i potencjalnymi klientami. Dział marketingu ZCW X prowadzi badania nad nowymi zastosowaniami produktów przede wszystkim w takich branżach jak budownictwo autostrad, ochrona środowiska, przemysł chemiczny, celulozowo-papierniczy, hutniczy. Opracowano również możliwość produkcji i sprzedaży nowych gatunków cementu. Produkty ZCW X są dobrej jakości i tal są postrzegane na rynku. Duże doświadczenie w branży umacnia dobrą markę firmy i sprzyja dobrym stosunkom z klientami. ZCW X mają stały krąg lojalnych klientów, których przeważająca część wykazuje bardzo dużą lojalność wobec marki. Mocną stroną ZCW X jest również dobra płynność kapitału i stałe odpisy na inwestycje. Ciągła modernizacja parku maszynowego i baczna obserwacja najnowszych osiągnięć technologicznych jest stosowana dzięki dużej zyskowności i rentowności ZCW X. Do mocnych stron ZCW X zaliczyć można poprawne stosunki pomiędzy dyrekcją a związkami zawodowymi, sprzyjają one realizacji zobowiązań wobec pracowników, realizacji pakietu socjalnego i wzrostu bezrobocia wśród pracowników. Mocna strona to także efektywny system kontroli na każdym etapie produkcji, pozwalający na natychmiastowe korygowanie parametrów produkcyjnych oraz na skuteczną reakcję w przypadkach chwilowego zachwiania produkcji. Nieodłącznym atutem jest również produkcja przy pełnym zapewnieniu wymogów ochrony środowiska.
Słabe strony to przede wszystkim brak komplementarności pomiędzy strategiami marketingowymi, co osłabia skuteczność działań marketingowych. Innym mankamentem jest niedogodna lokalizacja; ZCW X nie leżą bowiem na szlaku komunikacyjnym; w przyszłości planuje się budowę autostrad w ich pobliżu, co znacznie polepszy sytuację, na dzień dzisiejszy słabą ich stronę. Negatywnym czynnikiem jest również duży odsetek pracowników z podstawowym wykształceniem. Jednak problem ten jest regulowany poprzez programy doskonalenia systemu motywacyjnego i kwalifikacji pracowników, w rezultacie których jest szeroki dostęp do profesjonalnych kursów dokształcających.
Zestawienie obok siebie szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron ZCW X nie tylko pozwala na ocenę sytuacji strategicznej firmy, ale uświadamia, które z wewnętrznych czynników mają charakter strategiczny i które z nich można poprawić. Należą do nich przede wszystkim: brak komplementarności między strategiami marketingowymi oraz wysoki odsetek pracowników z podstawowym wykształceniem.
Strategia ZCW X musi w tej sytuacji sprowadzać się do wykorzystania istniejących szans i mocnych stron, aby utrzymać się na rynku, a w przyszłości rozwinąć mimo słabych stron i zagrożeń.
Budowanie strategii nie może opierać się tylko na diagnozie aktualnego stanu ZCW X i ich otoczenia. Wymaga również spojrzenia w przyszłość i odpowiedzi na pytanie: jak będą się zmieniały zewnętrzne warunki funkcjonowania ZCW X w perspektywie (np. pięciu lat). Strategia, którą układamy dzisiaj, musi uwzględniać zmiany i określać pożądany stan wewnętrzny ZCW X w roku 2001 oraz sposób dojścia do tego stanu.
Jeżeli w prognozach założymy stopniową poprawę sytuacji gospodarczej kraju np. w sektorze mieszkaniowym rząd planuje zwiększenie b udowy nowych mieszkań do 320.000 rocznie, co w porównaniu do obecnej liczby 140.000 stanowi wielki zwrot , to układ szans i zagrożeń dla ZCW X będzie wyglądał znacznie inaczej. Poprawa polityki budownictwa ze strony państwa sprzyja wzrostowi popytu na cement. W sektorze nie mieszkaniowym sytuacja ulega poprawie w dużych ośrodkach miejskich głównie dzięki budowaniu budynków biurowych dla wszystkich inwestorów, którzy rozpoczną działalność w Polsce. Z drugiej strony, w sektorze prac publicznych w latach 1995-1996, wpływ mógłby być znaczny z uwagi na projekty budowy nowych autostrad: Berlin – Poczdam – Moskwa, Berlin – Wrocław – Kraków (która ma przebiegać 5 km od ZCW X) i Gdańsk – Budapeszt. Są też projekty lotnisk: Warszawa, Katowice i Wrocław oraz kolejowego połączenia tj. Berlin – Warszawa – Moskwa. Jest też warszawskie metro i różne inne wielkie projekty: stacje uzdatniania wody, kanały, regulowanie biegu Wisły, przywrócenie żeglugi na Odrze itp.
Sądzi się, że krajowa sprzedaż cementu powinna stopniowo wzrosnąć do 15 mln ton rocznie (obecnie wynosi ok. 14mln ton rocznie) w ciągu 7 lub 8 lat . Zakłady Cementowo-Wapiennicze, które obecnie dostarczają ponad milion ton na rynki eksportowe, mogłyby koncentrować się stopniowo na sprzedaży w kraju i prawdopodobnie po wiele lepszych cenach niż na eksport.
Poprawa sytuacji w polityce polskiego budownictwa stworzy szanse rozwojowe dla wszystkich przedsiębiorstw sektora, które będą związane ze wzrostem popytu na cement. Jednocześnie trzeba będzie się spodziewać wzrostu wymagań odbiorców wobec jakości produktu. Troska o jakość produktów i przede wszystkim utrzymanie parametrów cementu na stałym, wysokim poziomie stanowić powinno jedno z najważniejszych zadań strategii i tek postrzegają to ZCW. Wzrost rynku uczyni go bardziej atrakcyjnym, a więc należy liczyć się z rosnącą konkurencją i wejściem do sektora nowych firm polskich i zagranicznych, a także wzrostem zagrożenia ze strony substytutów. Otoczenie w perspektywie kilku lat stworzy nowe szanse, ale też zupełnie nowe zagrożenia.
Mając świadomość aktualnej sytuacji firmy i zmian, jakie znajdą w otoczeniu w najbliższych latach można rozważyć następujące strategie:
1. ZCW powinny dążyć do integracji ”w przód”, czyli powinny podejmować działalność, które stanowi ogniwo następne w stosunku do działalności dotychczasowej. Jest to wynikiem wykorzystania przez firmę mocy produkcyjnej w stu procentach i niemożności dalszej jej zwiększania. ZCW powinny kooperować z firmami, które przetwarzają produkt, z betoniarkami, z firmami handlowymi, że Stacjami Przemysłowymi Cementu, które posiadają silosy.
2. W strategii firmy należy również dążyć do zmiany proporcji pomiędzy cementem luzem a cementem workowanym . Obecnie proporcje kształtują się następująco: 60:40, docelowo mają się zmienić na 80:20. Będzie to wymagało dysponowaniem odpowiednią siecią dystrybucji dla cementu luzem. Stworzenie takiej sieci jest niezwykle trudne, ponieważ punkty dystrybucyjne powinny charakteryzować się odpowiednią lokalizacją i parametrami technicznymi. Jednocześnie wraz z powstaniem punktów dystrybucji musi rozwiązać się transport tych produktów (samochodowy, kolejowy). Podstawowym celem takiej sieci jest bezpośrednie dotarcie do ostatecznego odbiorcy (kanał bezpośredni). Jej brak powoduje:
 zwiększenie ceny dla ostatecznego odbiorcy, a tym samym obniżenie naszej;
 zwiększenie ceny dla ostatecznego odbiorcy oraz obniżenie ceny realizacji producenta;
 brak pełnej informacji o klientach;
 utrudnione reagowanie na zachowanie klientów.
3. W strategii firmy powinna być również rozważona jej organizacja. Zasady obowiązujące w czasach gospodarki planowej pozostawiły zakłady organizacyjnie nieprzystosowanymi do gospodarki rynkowej. Z chwilą przesunięcia w zarządzaniu wprowadzone zostały pewne korekty. Teraz można rozważyć ewentualne korzyści z połączenia wysiłków ZWC z inną cementownią w przypadku niektórych rodzajów działalności, np. marketing jest odpowiednią działalnością, w której doświadczenia i kwalifikacje pracowników obu zakładów mogą zaowocować skuteczną współpracą
W niniejszej części pracy zostały omówione czynniki wpływająca na wybór marketingowej strategii przedsiębiorstwa. Omówiono również analizę SWOT, które identyfikując i analizując czynniki tkwiące w otoczeniu przedsiębiorstwa, czyli szanse i zagrożenia oraz identyfikując i analizując zasoby tkwiące w przedsiębiorstwie, czyli mocne i słabe jego strony, sprowadza się do oceny pozycji strategicznej firmy i wyboru odpowiedniej strategii. Wykazano również użyteczność analizy SWOT dla formułowania strategii przedsiębiorstwa, posługując się przykładem Zakładów Cementowo-Wapienniczych. W następnej części pracy zostanie omówiony szczegółowo proces kształtowania strategii marketingowej.

Kształtowanie strategii marketingowej

Kształtowanie strategii marketingowej polega na podejmowaniu decyzji o tym, co i jak należy robić, zanim rozpocznie się działanie na rynku. Dzięki tej strategii można zbudować pożądania sytuację w przyszłości, zdecydować się na prowadzenie określonych działań, jak również – prawidłowo działania te przygotować. Oznacza to, w procesie kształtowania strategii marketingowej podejmuje się współzależne decyzje, tworzące łącznie określony system decyzji. Decyzje podjęte w odniesieniu do jednej fazy działania warunkują lub zależą od decyzji podjętych w inne fazie. Spośród wielu możliwości strategii, przedsiębiorstwo może dokonać wyboru takiej strategii marketingowej, które będzie warunkować realizację zamierzonych celów w sposób najbardziej efektywny.

Według P. Blaika strategia przedsiębiorstwa obejmuje następujące podstawowe elementy i zmienne, określające jej cele, zakres, metody i środki działania[1]:

 1. określenie rynku produktu i zakresu przedsięwzięć rynkowych (w relacji ”produkty – rynek”), przy pomocy i na których przedsiębiorstwo będzie konkurowało,
 2. określenie właściwego poziomu inwestycji i strategii inwestycyjnej,
 3. określenie obszaru i rodzaju strategii działania, niezbędnych dla konkurowania na wybranych typach przedsięwzięć rynkowych,
 4. określenie i stworzenie strategicznych, organizacyjnych korzyści i zdolności, służących za podstawę strategii przenoszącej długotrwałe efekty z tytułu konkurencji,
 5. właściwy podział środków na poszczególne szczeble i jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa,
 6. określenie przesłanek i realizacji działań umożliwiających osiągnięcie efektów synergetycznych w przedsiębiorstwie i w systemie marketingowym.

[1] Blaik P., Problemy strategii marketingowej przedsiębiorstw, Seminarium polsko-francuskie w Opolu w dniach 8-10.X.1990r. Opole, WSP, s. 5-6.